Beste gegarandeerde tarieven
 Aankomst
Aankomst
Juridische kennisgeving

The Establishment

Bedrijfsnaam: DOUBAYE

Hoofdkantoor: 190 RTE DE LAMASTRE 07300 TOURNON-SUR-RHONE

RCS: 51046475300019

Rechtsvorm: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid


Intracommunautair btw-nummer: FR78510464753

Hosting
De site wordt gehost op de servers van OVH
SAS met een kapitaal van 500 K€
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0,118 €/mn

Redactionele inhoud
De site biedt redactionele inhoud (hotel , kamers...) voor een enkel documentair doel en alleen ter informatie. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertekstlinks naar sites van derden
De site biedt hypertextlinks die verwijzen naar internetsites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links impliceert niet de goedkeuring door de uitgever van de inhoud van genoemde sites. De uitgever kan de inhoud van deze sites niet permanent controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en een goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar op de Site wordt verwezen, kunnen worden ingeschakeld.

Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens
De Site verzamelt de persoonlijke gegevens die door Gebruikers worden verstrekt wanneer ze de Site bezoeken. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de site; Het verzenden naar de e-mailadressen die door de gebruikers zijn verstrekt van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet de grondrechten van individuen respecteren. Bijgevolg verplicht de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door te klikken op de hyperlinks voor uitschrijven die aanwezig zijn in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer lichte tekstindeling, gewoonlijk "cookies" genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die is gemaakt vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Het staat personen die verbonden zijn met de Site vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de bijbehorende functionaliteiten in hun browser. De uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers echter op het feit dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de site gewijzigd of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.

De veiligheid van uitwisselingen
De uitgever verbindt zich ertoe alle juridische en technische maatregelen nemen om uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig stemt de uitgever in met een middelenverbintenis om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin zijn de gebruikers van de site op de hoogte van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de uitgever zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden niet op frauduleuze wijze door derden worden verzameld.


Intellectuele eigendomsrechten
De uitgever heeft rechten met betrekking tot bepaalde gegevens beschermd door de Intellectual Property Code. Dit is in het bijzonder het geval voor zijn merk(en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.

Beschikbaarheid van diensten
De uitgever heeft een verplichting van middelen in termen van toegankelijkheid van de diensten en zet de nodige structuren op om de site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken.Desalniettemin kan de uitgever de toegang zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, met name voor onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien voor de gebruiker of een derde partij. De Uitgever kan te allen tijde alle of een deel van zijn Diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan in het bijzonder worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.

Bemiddelaar in geval van geschillen
Na contact op te nemen met de dienst na verkoop en in de het uitblijven van een bevredigend antwoord of het uitblijven van een antwoord binnen 60 dagen, wordt de Klant geïnformeerd dat hij in elk geval een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of op een andere alternatieve methode van geschillenbeslechting . In het bijzonder kan hij gratis een beroep doen op de volgende Consumentenbemiddelaar:

CM2C – 14 rue St Jean – 75017 PARIJS – tel: 06.09.20.48.86 – e-mail: cm2c@cm2c.net - https://cm2c.net/

Directe werving:
U hebben de mogelijkheid om zich te registreren op de lijst van oppositie tegen Bloctel ongevraagd bellen vanaf de site https://conso.bloctel.fr

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan de Franse wetgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.